ALGEMENE VOORWAARDEN

Laatste update 18/02/2024

Ondernemingsgegevens

YCA Trade BV
Grotestraat 10, 9500 Geraardsbergen

info@modeshow.be
BE 0860094941

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze algemene verkoopsvoorwaarden vertegenwoordigen het geheel van clausules die van toepassing zijn op het aanbod door Yca Trade BV / Mode Show, met maatschappelijke zetel te 9500 Geraardsbergen, Grotestraat 10, ondernemingsnummer BE 0860094941, hierna genoemd ‘de Onderneming’, ter attentie van elke potentiële koper van producten via de website www.modeshow.be, hierna genoemd ‘de klant’. Alle correspondentie met Yca Trade BV / Mode Show gebeurt op voormeld adres of via het e-mailadres info@modeshow.be.

Onderhavige Algemene Voorwaarden (‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker (hierna ‘Klant’) van deze e-commerce site www.modeshow.be. Bij het plaatsen van een bestelling via de webwinkel van de Onderneming moet de Klant deze Voorwaarden uitdrukkelijk aanvaarden, waarmee hij instemt met de toepasselijkheid van deze Voorwaarden, met uitsluiting van alle andere voorwaarden. Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk en uitdrukkelijk door de Onderneming aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in EURO, steeds inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen of belastingen.

Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

We rekenen bovenop de prijs van uw bestelling wel verzend- en behandelingskosten aan.

Wij rekenen bovenop de prijs van uw bestelling verzend- en behandelingskosten aan ten bedrage van €6,50.
Vanaf een bestelwaarde hoger dan €150 worden geen verzend- en behandelingskosten aangerekend.

De Onderneming behoudt zich het recht deze bedragen op elk ogenblik te wijzigen. Onder dit bedrag wordt een deelname in de verzendingskosten als supplement gefactureerd. De verzending gebeurt via BPost.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Ondanks het feit dat de online catalogus en de e-commerce website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden de Onderneming niet. De Onderneming is wat de juistheid en volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. De Onderneming is in geen geval aansprakelijk ingeval van manifeste materiële fouten, zet- of drukfouten. De Onderneming heeft het recht fouten aan te passen, ook wanneer een bestelling al bevestigd zou zijn. In dat geval heeft de Klant het recht te kiezen of hij van de aankoop afziet dan wel of hij deze bevestigt tegen de gecorrigeerde prijs of voorwaarde. Indien de Klant niet binnen de week laat weten dat hij de aankoop bevestigt, gaat de Onderneming er van uit dat de Klant van de aankoop afziet.

Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met ons. Contactgegevens vindt de Klant op voornoemde website.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Onderneming. De Onderneming kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

De karakteristieken van de door de klant bestelde producten zijn terug te vinden op de pagina’s van de website. Alle voorgestelde producten zijn conform aan de Belgische wetgeving en aan de in België toepasselijke normen. De foto’s van de producten maken geen deel uit van het contract en worden enkel als illustratie meegedeeld. Verschillen tussen de foto en het geleverd product kunnen geen aanleiding geven tot aansprakelijkheid van de Onderneming, onverminderd het herroepingsrecht. Het aanbod van producten en de prijzen zijn geldig zolang ze zichtbaar zijn op de website en binnen de voorradig zijnde stock.

Artikel 4: Beschikbaarheid

Het aanbod van producten blijft geldig zolang de voorraad strekt. In geval de overeenkomst niet kan worden uitgevoerd door het niet voorradig zijn van een besteld product, wordt de klant daarvan bij elektronische post geïnformeerd. De bestelling wordt geannuleerd en de betaling wordt aan de klant terugbetaald naar keuze van de Onderneming op de bankrekening van de klant. In dergelijk geval kan er nooit een schadevergoeding worden geëist van de Onderneming.

Artikel 5: Online aankopen

Alle producten op de website kunnen online aangekocht worden. U kan veilig betalen via onze aangeboden betaalmodaliteiten. Dit gebeurt via een SSL-beveiligde server die kredietkaartgegevens beveiligd verstuurt.

De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van de volgende betalingsmogelijkheden :

  • VISA
  • Maestro
  • Mastercard
  • American Express
  • Bancontact/ Mister cash

De Onderneming is gerechtigd een bestelling te weigeren ingevolge een ernstige tekortkoming van de Klant met betrekking tot bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 6: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Het plaatsen van een elektronische bestelling via de webshop doet nog geen overeenkomst ontstaan. Een online aankoop komt pas tot stand bij ontvangst door de consument van de bevestigingsmail van de Onderneming, zelfs wanneer deze door de consument wordt ontvangen in het “spam”-postvak van zijn e-mailaccount, en zodra we voor je betalingstransactie met krediet- of debetkaarten de goedkeuring door de uitgever van de kaart ontvangen hebben. Als je betaling geweigerd wordt door de uitgever van je kaart, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen bij de levering en/of niet –levering van uw bestelling. Bestellingen zonder geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

De Onderneming houdt zich het recht voor om voor de veiligheid en zekerheid van de consument bijkomende informatie te vragen aangaande de consument en diens activiteiten, en bij gebrek hieraan de uitvoering van de bestelling te weigeren.

De Onderneming is gerechtigd om zonder opgave van redenen, bestellingen te weigeren, de leveringsmethodes aan te passen, de leveringen te splitsen, dan wel andere voorwaarden te verbinden aan de levering.

De verzendingskosten zijn aangegeven bij elk product.

Leveringen geschieden enkel in Belgie. Andere landen komen niet in aanmerking voor leveringen.

Levering van digitale cadeaubonnen gebeurt via email. Indien de Klant geen mail gehad zou hebben, dient de Klant bij de spam mails te kijken of contact op te nemen met de Onderneming (info@modeshow.be).

De levering van fysieke goederen gebeurt door Bpost. Wanneer de Onderneming de betaling van uw bestelling ontvangen heeft, krijgt u een bevestigingsmail.

Bij de verzending van uw bestelling sturen wij u tevens een mail met een trackingnummer. Via dit nummer kan u uw pakje volgen op de website van Bpost.

Tenzij anders overeengekomen, worden de goederen aan het door de klant opgegeven leveringsadres geleverd. Indien u niet thuis bent op het moment van levering, zal Bpost een briefje achterlaten. Met dit bewijs kan u uw pakket afhalen in het postkantoor of afhaalpunt.

Wanneer u alle stappen van bestelling en betaling succesvol hebt doorlopen en uw bestelling aanvaard is door de Onderneming, doet de Onderneming er alles aan om uw bestelling zo spoedig mogelijk te leveren.

De Onderneming streeft naar een levering binnen de drie tot vijf werkdagen. Deze levertermijn is louter indicatief. De overschrijding van de gemiddelde leveringstermijn kan geen annulering van de bestelling, prijskorting of schadevergoeding tot gevolg hebben, zolang de bestelling binnen 30 dagen volgend op de bevestiging van de bestelling aan de klant is geleverd. Indien de goederen niet zijn geleverd 30 dagen na de bestelling heeft de klant het recht de overeenkomst te annuleren door een eenvoudige kennisgeving aan de Onderneming. In dit geval ontvangt de klant de terugbetaling, tenzij het product onderweg is naar de klant.

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onverwijld worden gemeld aan de Onderneming. De Klant is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst te inspecteren. Indien de geleverde goederen niet conform met de overeenkomst zijn (verkeerd of te weinig geleverd, en/of met een fout of beschadiging), dient de Klant dit onmiddellijk na aflevering van de goederen schriftelijk te melden bij de Onderneming via mail (info@modeshow.be). De Klant dient vervolgens een verkeerd geleverd of beschadigd goed onmiddellijk na ontvangst aan de Onderneming terug te sturen onder vermelding van het gebrek.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. Het risico gaat echter al over op de Klant bij levering aan de vervoerder, als de vervoerder van de Klant de opdracht heeft gekregen de goederen te vervoeren en deze keuze niet door de Onderneming was geboden.

Artikel 7: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de Onderneming.

De Klant verbindt er zich toe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van de Onderneming te wijzen, bv. aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou komen leggen.

Artikel 8: Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij de Onderneming.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag van de sluiting van de overeenkomst of de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt. Je kan je bestelling dan zonder boete of opgave van reden terugsturen (dit gebeurt op eigen kosten en voor uw eigen zekerheid liefst aangetekend) of terugbrengen in de winkel.

De klant die gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht dient dit schriftelijk te doen, aan de Onderneming via e-mail (info@modeshow.be) met een duidelijke omschrijving van de reden van retourzending en met vermelding van de artikelnummer(s) en het ordernummer te verzenden voor het verstrijken van de termijn van 14 dagen. Nadat de retouraanvraag door de Onderneming werd goedgekeurd,  zendt de Onderneming aan de Klant via mail een retourformulier met dewelke de Klant het product kan terugzenden of terugbrengen in de winkel. Enkel geautoriseerde retours kunnen verwerkt worden.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product, terugzenden  aan YCA Trade BV / Mode Show, Grotestraat 10, 9500 Geraardsbergen. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen, na leveringsdatum,  is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen, samen met het retourformulier, terug te sturen, of in de winkel om te ruilen, (zie art 9) in hun oorspronkelijke staat en verpakking met alle erbij geleverde accessoires, labels, etiketten en gebruiksaanwijzingen, inclusief een aankoopbewijs of faktuur. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Onderneming zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering heeft ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Onderneming alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, met uitzondering van de leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 30 kalenderdagen nadat de Onderneming de geretourneerde goederen terug heeft ontvangen en heeft goedgekeurd.

De Onderneming betaalt de Klant terug via overschrijving.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

Goederen die gedragen, vervuild of gewassen zijn of tekenen hiervan vertonen. Goederen die sporen van gebruik vertonen. Schoenen met beschadigde zolen. Goederen waarvan onderdelen of accessoires ontbreken. Goederen waar de zichtbare labels van verwijderd zijn. Goederen met een geur vreemd aan de winkel (sigarettengeur, lichaamsgeur, geur van huisdieren, …)  Ook cadeaubonnen vallen hieronder.

 

 

Artikel 9 : Omruiling

Omruiling in de winkel gebeurt op dezelfde wijze en onderworpen aan dezelfde voorwaarden, als vermeld in art 8. Het product kan in onze winkel worden omgeruild binnen een termijn van 14 kalenderdagen na de ontvangst ervan. Het moet zich in zijn oorspronkelijke en volledige staat (verpakking, toebehoren, labels …) bevinden en vergezeld gaan van een kopie van de factuur en van het naar behoren ingevulde retourformulier. Onvolledige, gedragen, vernielde, beschadigde of vervuilde producten worden niet omgeruild.

 

Artikel 10: Garantie

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de zeven kalenderdagen schriftelijk worden gemeld via mail naar info@modeshow.be.

In geval van een rechtsgeldig uitgeoefende klacht of garantieaanspraak, heeft de consument recht op een kosteloos herstel of een kosteloze vervanging van het met de tekortkoming behepte product, behalve als dat onmogelijk of buiten verhouding zou zijn of wanneer dit niet kan uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn. In dat geval heeft de consument recht op een prijsvermindering of (gedeeltelijke) terugbetaling.

Er wordt vervolgens samen met de consument naar een oplossing gezocht. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld.

Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst en het artikel op zijn kosten terug te bezorgen aan de Onderneming. Dit op de wijze beschreven in art. 8.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant. De garantie is niet overdraagbaar.

Artikel 11: Klantendienst

De klantendienst van de Onderneming is bereikbaar op het telefoonnummer 054 41 12 33, via e-mail (info@modeshow.be) of per post op het volgende adres: Grotestraat 10, 9500 Geraardsbergen. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden.

Artikel 12: Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover de Onderneming beschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt de Onderneming zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 13: Privacy

De verantwoordelijke voor de verwerking, YCA Trade BV respecteert de Belgische wet van 8 december 1992 met betrekking tot de bescherming van het privéleven in de verwerking van de persoonlijke gegevens.

De door u meegedeelde persoonsgegevens zullen enkel gebruikt worden voor volgende doeleinden: zoals bv. de uitvoering van de afgesloten overeenkomst, het verwerken van de bestelling, versturen van nieuwsbrieven.

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan de Onderneming, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot de Onderneming.

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden.

De klant is zelf verantwoordelijk voor het vertrouwelijk houden van zijn logingegevens en het gebruik van zijn paswoord. Uw paswoord wordt gecodeerd opgeslagen, de Onderneming heeft dus geen toegang tot uw paswoord.

De Onderneming houdt online bezoekersstatistieken bij om te kunnen bekijken welke pagina’s van de internetsite in welke mate bezocht worden.

Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u ons contacteren via mail (info@modeshow.be).

Artikel 14: Gebruik van cookies

Tijdens een bezoek aan de site kunnen ‘cookies’ op de harde schijf van uw computer geplaatst worden. Een cookie is een tekstbestand dat door de server van een website in de browser van uw computer of op uw mobiel apparaat geplaatst wordt wanneer u een website raadpleegt. Cookies kunnen niet worden gebruikt om personen te identificeren, een cookie kan slechts een machine identificeren.

‘First party cookies’ zijn technische cookies die gebruikt worden door de bezochte site zelf en die tot doel hebben de site optimaal te laten functioneren. Bv: instellingen die de gebruiker bij de vorige bezoeken aan de site heeft gedaan, of nog : een vooraf ingevuld formulier met data dat de gebruiker tijdens vorige bezoeken heeft gedaan.

‘Third Party cookies’ zijn cookies die niet afkomstig zijn van de website zelf, maar wel van derden, bv. een aanwezige marketing of advertentieplug-in. Bv. cookies van Facebook of Google Analytics. Voor dergelijke cookies moet de bezoeker van de site eerst toestemming geven – dit kan gebeuren via een balk onderaan of bovenaan de website, met verwijzing naar deze policy, die het verder surfen op de website echter niet verhindert.

U kan uw internetbrowser zodanig instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat u een waarschuwing ontvangt wanneer een cookie geïnstalleerd wordt of dat de cookies nadien van uw harde schijf worden verwijderd.  Dit kan u doen via de instellingen van uw browser (via de help-functie). Hou er hierbij wel rekening mee dat bepaalde grafische elementen niet correct kunnen verschijnen, of dat u bepaalde applicaties niet zal kunnen gebruiken.

Door gebruik te maken van onze website, gaat u akkoord met ons gebruik van cookies.

Artikel 15: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling van deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele wijze de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten.

Het nalaten op gelijk welk moment door de Onderneming om één van de in deze Voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepaling en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 16: Wijziging voorwaarden

Yca Trade BV kan deze algemene verkoopsvoorwaarden op elk moment wijzigen. Elke klant kan op elk ogenblik kennisnemen van de algemene verkoopsvoorwaarden op de website www.modeshow.be . Gezien deze algemene verkoopsvoorwaarden kunnen worden gewijzigd, zijn de van toepassing zijnde voorwaarden deze die op de website staan op de datum van de bestelling.

 

Artikel 17: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 18: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht. De rechtbanken van de woonplaats van de Onderneming zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen. Indien een onderdeel van deze voorwaarden, die de overeenkomst tussen partijen uitmaken, om welke reden ook onwettig of nietig zou zijn, dan doet dit geen afbreuk aan de geldigheid van de andere onderdelen van de overeenkomst, tenzij deze zonder dit nietige beding niet zou kunnen voortbestaan.